09/13/10 Paideia Theater Meeting 105/04/12 Paideia Theater Construction08/06/12 Paideia Theater Construction08/26/12 Paideia Theater09/30/12 Paideia Opening